ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. DEFINITIE

Onderhavige voorwaarden bepalen de wederzijdse verplichtingen van de contracterende partijen in verband met de door onze diensten uitgevoerde prestaties.

 1. WERKZAAMHEDEN

Onze interventies hebben tot voorwerp de interne en/of externe prestaties, de benodigdheden en de onkosten die wij nodig achten voor de goede uitvoering van de programma’s. hetzij tussen de partijen overeengekomen, hetzij door ons voorgesteld of aanvaard.

2.1 Uitvoeringsvoorwaarden

 1. a) De aanvragen tot interventies samen met alle en/of administratieve inlichtingen, nodig voor de voorbereiding van de interventie, moeten ons tijdig bereiken, zodat het werk correct voorbereid wordt.
  b) De normale verrichtingen omvatten 40 werkuren per week in een 38 uren stelsel, begrepen tussen 6 en 22 uur van maandag tot vrijdag, uitgezonderd de wettelijke feestdagen.
  c) Aan onze afgevaardigden worden alle faciliteiten verleend om hen toe te laten hun opdracht behoorlijk te vervullen. Deze afgevaardigden worden door ons aangeduid. Als onze afgevaardigden onder druk gezet werden met het oog op de beïnvloeding van de resultaten, houden wij ons het recht voor om de werkzaamheden onmiddellijk te staken.
  d) De prestaties worden slechts uitgevoerd in omgevingsvoorwaarden die een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk maken : temperatuur, verlichting, bescherming tegen weersinvloeden, verzekering van confidentialiteit, arbeidsveiligheid en —hygiëne in het algemeen.
  e) De constructeur en/of de gebruiker nemen op regelmatige en doeltreffende wijze de controles die te hunnen laste vallen waar.
  f) Iedere wijziging van het materiaal van aard de kenmerken ervan inzake veilig gebruik te wijzigen, moet voor de controle aan onze afgevaardigden gemeld worden.
  g) Onze verslagen worden opgesteld op naam- en voor rekening van de persoon die de bestelling plaatste. Ze worden opgesteld in één exemplaar in slechts een van de volgende talen : Nederlands, Frans, Duits of Engels. Behoudens bijzondere overeenkomst, bewaren wij de verslagen gedurende vijf jaar vanaf de datum van het laatste verslag van de opdracht waarop die documenten betrekking hebben.

2.2 Opdrachtkosten en —uitgaven

De opdrachtkosten en —uitgaven omvatten met name :

 • Het gebruik en/of de transportkosten voor de toestellen of uitrusting voor het uitvoeren van de controles
 • De reis- en verblijfskosten en de kosten voor levensonderhoud van onze afgevaardigden
 1. BETALING

Onze tarieven en prijzen zijn exclusief alle Belgische of buitenlandse taksen en rechten. Deze taksen en rechten blijven steeds ten laste van de opdrachtgever

3.1 Facturering

Onze facturen worden ingediend naarmate de werken vorderen. De opdrachten met vaste prijzen geven aanleiding tot een gespreide facturering.
De kosten en uitgaven m.b.t. de opdrachten, evenals de bijkomende prestaties en kosten worden afzonderlijk aangerekend
volgens de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht, of volgens de prijzen en voorwaarden
die werden overeengekomen in de bijzondere overeenkomst.

3.2 Betalingsvoorwaarden

Het niet betalen van de gehele of een gedeelte van een factuur veroorzaakt van rechtswege en zonder aanmaning :
a) De opeisbaarheid van alle, zelfs niet vervallen facturen ;
b) Een verhoging van 10% op de verschuldigde som als inningvergoeding, zonder dat die verhoging kleiner is dan 125,- Euro.
c) Een interest gelijk aan het laatste discontotarief van de Nationale Bank van België verhoogd met 3% per jaar op de onbetaalde dagen, ten laste van de opdrachtgever, en berekend per dag vanaf de vervaldag .

 1. VERBINTENISSEN VAN DE PARTIJEN-AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De partijen verbinden zich ertoe hun verplichtingen na te komen overeenkomstig de onderhavig algemene voorwaarden en de clausules van de bijzondere overeenkomst die afgesloten werd.
4.2 Behoudens bijzondere overeenkomst, beperken onze prestaties zich tot de interventies waarvoor uitsluitend de erkende, geaccrediteerde of genotificeerde controle-instellingen of laboratoria bevoegd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van onze rapporten en verslagen.
4.3 De opdrachtgever verbindt zich ertoe zich onze naam niet in verband te leggen met zijn handelsreclame zonder onze schriftelijke toestemming.
4.4 Een vertraging in de uitvoering van onze opdrachten om welke reden ook, geeft niet het recht schadevergoeding en interesten te eisen.
4.5 Technische Academie Kempen is slechts aansprakelijk binnen het kader van de wettelijke reglementering en de contractuele omschrijving van haar eigen activiteiten en prestaties als controleorganisme.

De aansprakelijkheid beperkt zich tot de rechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van een gebeurlijke tekortkoming in de controleopdracht.
De vergoeding waartoe Technische Academie Kempen in voorkomend geval gehouden is, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat betrekking heeft op die tussenkomst waarin Technische Academie Kempen tekort kwam.
Elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de daden en prestaties van anderen, waaronder niet beperkend kunnen vermeld aannemers, architecten, leveranciers en opdrachtgevers, alsook voor negatieve controleresultaten, is nadrukkelijk uitgesloten.

4.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die zou zijn aangericht door onze afgevaardigden die niet waren vergezeld en/of niet op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren objecten (zie punt 2.2.f en de eerste vier alinea’s van punt 2.2.g)
4.7 Op straffe van on-ontvankelijkheid en verval, dient elke klacht bij aangetekend schrijven ingediend te worden binnen de 30 dagen na vaststelling van de tekortkoming en uiterlijk ten laatste binnen de 6 maanden na het einde van de interventie.

 1. DUUR

Wanneer het periodieke controles betreft, zijn onze contracten opgemaakt voor de duur van minstens één jaar en worden ze stilzwijgend hernieuwd. In geval van verbreking moet dit ons 6 maanden voor de vervaldag per aangetekend schrijven betekend worden.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil met betrekking tot onderhavig contract zal beslecht worden volgens de Belgische wet, uitsluitend door de rechtbanken van Antwerpen arrondissement Turnhout.